National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người

Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người


Tiêu đề: Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx