National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của vỏ cầu thoải trên nền đàn hồi

Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của vỏ cầu thoải trên nền đàn hồi


Tiêu đề: Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng của vỏ cầu thoải trên nền đàn hồi

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x