National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt

Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt


Tiêu đề: Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x