National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt

Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt


Tiêu đề: Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện việc sử dụng các phương pháp kinh tế của quản lý trong ngành dệt


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx