National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đóng góp trong lý thuyết ánh xạ đa trị và ứng dụng của chúng trong các bài toán tối ưu

Một số đóng góp trong lý thuyết ánh xạ đa trị và ứng dụng của chúng trong các bài toán tối ưu


Tiêu đề: Một số đóng góp trong lý thuyết ánh xạ đa trị và ứng dụng của chúng trong các bài toán tối ưu

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x