National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của đất trồng rừng bồ đề (styrax tonkinensis pierre) thuần loại đều tuổi vùng trung tâm ẩm Bắc Việt Nam

Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của đất trồng rừng bồ đề (styrax tonkinensis pierre) thuần loại đều tuổi vùng trung tâm ẩm Bắc Việt Nam


Tiêu đề: Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của đất trồng rừng bồ đề (styrax tonkinensis pierre) thuần loại đều tuổi vùng trung tâm ẩm Bắc Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Dự đoán trữ lượng rừng và năng suất gỗ của đất trồng rừng bồ đề (styrax tonkinensis pierre) thuần loại đều tuổi vùng trung tâm ẩm Bắc Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx