National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội

Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội


Tiêu đề: Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x