National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội

Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội


Tiêu đề: Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số vấn đề tổ chức di dân nông nghiệp có hiệu quả kinh tế xã hội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx