National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chế tạo phần tử nhận ảnh cho phương pháp chụp ảnh điện tử nguồn vật liệu trong nước

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chế tạo phần tử nhận ảnh cho phương pháp chụp ảnh điện tử nguồn vật liệu trong nước


Tiêu đề: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chế tạo phần tử nhận ảnh cho phương pháp chụp ảnh điện tử nguồn vật liệu trong nước

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x