National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đóng góp về ước lượng trạng thái và vấn đề không chỉnh đánh giá thông số hệ liên tục từ các quan sát rời rạc

Một số đóng góp về ước lượng trạng thái và vấn đề không chỉnh đánh giá thông số hệ liên tục từ các quan sát rời rạc


Tiêu đề: Một số đóng góp về ước lượng trạng thái và vấn đề không chỉnh đánh giá thông số hệ liên tục từ các quan sát rời rạc

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x