National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bàn về sự hình thành và kết hợp các lợi ích kinh tế trong nông nghiệp tập thể

Bàn về sự hình thành và kết hợp các lợi ích kinh tế trong nông nghiệp tập thể


Tiêu đề: Bàn về sự hình thành và kết hợp các lợi ích kinh tế trong nông nghiệp tập thể

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Bàn về sự hình thành và kết hợp các lợi ích kinh tế trong nông nghiệp tập thể


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx