National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò

Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò


Tiêu đề: Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x