National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò

Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò


Tiêu đề: Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein màng tế bào sợi thủy tinh thể mắt bò


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx