National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xúc tác Ni/Al2 03 và các dạng biến tính bằng Sb, Pb, Cu

Nghiên cứu xúc tác Ni/Al2 03 và các dạng biến tính bằng Sb, Pb, Cu


Tiêu đề: Nghiên cứu xúc tác Ni/Al2 03 và các dạng biến tính bằng Sb, Pb, Cu

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x