National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù

Một số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù


Tiêu đề: Một số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số thuật toán tìm cực tiểu hàm tuyến tính trên miền lồi có thêm một ràng buộc bù


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx