National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Dùng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) lập chương trình tối ưu và dạy học môn "Sử dụng thông tin trong chiến dịch" ở học viện quân sự cấp cao

Dùng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) lập chương trình tối ưu và dạy học môn "Sử dụng thông tin trong chiến dịch" ở học viện quân sự cấp cao


Tiêu đề: Dùng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) lập chương trình tối ưu và dạy học môn "Sử dụng thông tin trong chiến dịch" ở học viện quân sự cấp cao

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Dùng phương pháp sơ đồ hóa (GRAP) lập chương trình tối ưu và dạy học môn "Sử dụng thông tin trong chiến dịch" ở học viện quân sự cấp cao


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx