National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă

Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă


Tiêu đề: Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x