National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă

Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă


Tiêu đề: Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Ikonomigeografski analiz na teritorialneta organizaciă na selskoto stopanstvo v ưgoiztohniă ikomiheski rajon v NR B'lgariă


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx