National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bước đầu đánh giá chất lượng huyết thanh mẫu A.B.O ở Việt Nam theo các thông số đã quốc tế hóa

Bước đầu đánh giá chất lượng huyết thanh mẫu A.B.O ở Việt Nam theo các thông số đã quốc tế hóa


Tiêu đề: Bước đầu đánh giá chất lượng huyết thanh mẫu A.B.O ở Việt Nam theo các thông số đã quốc tế hóa

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x