National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu khả năng xác định thành phần cát sét của môi trường trầm tích lục nguyên theo vận tốc truyền sóng dựa trên cơ sở khai thác các đặc trưng của trường sóng địa chấn

Nghiên cứu khả năng xác định thành phần cát sét của môi trường trầm tích lục nguyên theo vận tốc truyền sóng dựa trên cơ sở khai thác các đặc trưng của trường sóng địa chấn


Tiêu đề: Nghiên cứu khả năng xác định thành phần cát sét của môi trường trầm tích lục nguyên theo vận tốc truyền sóng dựa trên cơ sở khai thác các đặc trưng của trường sóng địa chấn

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu khả năng xác định thành phần cát sét của môi trường trầm tích lục nguyên theo vận tốc truyền sóng dựa trên cơ sở khai thác các đặc trưng của trường sóng địa chấn


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx