National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biện pháp giải quyết phân bón có hiệu quả cao để thâm canh sắn trên đất dốc ít màu vùng đồi núi phía Bắc

Nghiên cứu biện pháp giải quyết phân bón có hiệu quả cao để thâm canh sắn trên đất dốc ít màu vùng đồi núi phía Bắc


Tiêu đề: Nghiên cứu biện pháp giải quyết phân bón có hiệu quả cao để thâm canh sắn trên đất dốc ít màu vùng đồi núi phía Bắc

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x