National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một vì đặc tính quan trọng của các giống lúa nước sâu địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cho công tác chọn giống

Nghiên cứu một vì đặc tính quan trọng của các giống lúa nước sâu địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cho công tác chọn giống


Tiêu đề: Nghiên cứu một vì đặc tính quan trọng của các giống lúa nước sâu địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cho công tác chọn giống

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x