National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế trong công nghiệp khai thác (Lấy ví dụ trong công nghiệp than)

Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế trong công nghiệp khai thác (Lấy ví dụ trong công nghiệp than)


Tiêu đề: Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế trong công nghiệp khai thác (Lấy ví dụ trong công nghiệp than)

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hiệu quả kinh tế và phân tích hiệu quả kinh tế trong công nghiệp khai thác (Lấy ví dụ trong công nghiệp than)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx