National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > задача с косой производной для эллиптического и параболического уравнений второго порядка

задача с косой производной для эллиптического и параболического уравнений второго порядка


Tiêu đề: задача с косой производной для эллиптического и параболического уравнений второго порядка

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — задача с косой производной для эллиптического и параболического уравнений второго порядка


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx