National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Các tính chất từ của ferit spimel (Zn-Me)FeO4, Me=C0, Mn, Fe

Các tính chất từ của ferit spimel (Zn-Me)FeO4, Me=C0, Mn, Fe


Tiêu đề: Các tính chất từ của ferit spimel (Zn-Me)FeO4, Me=C0, Mn, Fe

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Các tính chất từ của ferit spimel (Zn-Me)FeO4, Me=C0, Mn, Fe


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx