National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội

Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội


Tiêu đề: Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x