National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội

Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội


Tiêu đề: Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Lý luận chọn mẫu với xác xuất không đều và một số ứng dụng vào điều tra kinh tế và điều tra xã hội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx