National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu góp phần vào chẩn đoán và điều trị bệnh bướu tuyến giáp lan tỏa nhiễm độc

Nghiên cứu góp phần vào chẩn đoán và điều trị bệnh bướu tuyến giáp lan tỏa nhiễm độc


Tiêu đề: Nghiên cứu góp phần vào chẩn đoán và điều trị bệnh bướu tuyến giáp lan tỏa nhiễm độc

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu góp phần vào chẩn đoán và điều trị bệnh bướu tuyến giáp lan tỏa nhiễm độc


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx