National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Некоторые обратные задачи безмоментной теории оболочек

Некоторые обратные задачи безмоментной теории оболочек


Tiêu đề: Некоторые обратные задачи безмоментной теории оболочек

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x