National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Интенсификация процесса горячего склеивания берёзового дпона управлением парогазовым давлением на поверxности пакета

Интенсификация процесса горячего склеивания берёзового дпона управлением парогазовым давлением на поверxности пакета


Tiêu đề: Интенсификация процесса горячего склеивания берёзового дпона управлением парогазовым давлением на поверxности пакета

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Интенсификация процесса горячего склеивания берёзового дпона управлением парогазовым давлением на поверxности пакета


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx