National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số biện pháp trong qui trình tổng hợp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens stal) hại lúa tại đồng bằng sông Cửu long

Nghiên cứu một số biện pháp trong qui trình tổng hợp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens stal) hại lúa tại đồng bằng sông Cửu long


Tiêu đề: Nghiên cứu một số biện pháp trong qui trình tổng hợp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens stal) hại lúa tại đồng bằng sông Cửu long

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số biện pháp trong qui trình tổng hợp phòng trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens stal) hại lúa tại đồng bằng sông Cửu long


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx