National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Dẫn liệu về khu hệ bọ chét (siphonaptera, insecta) ở Việt Nam và vai trò của chúng trong bệnh dịch hạch

Dẫn liệu về khu hệ bọ chét (siphonaptera, insecta) ở Việt Nam và vai trò của chúng trong bệnh dịch hạch


Tiêu đề: Dẫn liệu về khu hệ bọ chét (siphonaptera, insecta) ở Việt Nam và vai trò của chúng trong bệnh dịch hạch

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Dẫn liệu về khu hệ bọ chét (siphonaptera, insecta) ở Việt Nam và vai trò của chúng trong bệnh dịch hạch


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx