National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bệnh bạc lá lúa vi khuẩn (Xanthomonac campestris P.V. Oryzae) và tạo giống chống bệnh

Bệnh bạc lá lúa vi khuẩn (Xanthomonac campestris P.V. Oryzae) và tạo giống chống bệnh


Tiêu đề: Bệnh bạc lá lúa vi khuẩn (Xanthomonac campestris P.V. Oryzae) và tạo giống chống bệnh

Có sẵn trong thư viện: 1987 - 1987 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Bệnh bạc lá lúa vi khuẩn (Xanthomonac campestris P.V. Oryzae) và tạo giống chống bệnh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx