National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biến chứng phù hoàng điểm dạng nang sau phẫu thuật tán nhuyễn thể thuỷ tinh

Nghiên cứu biến chứng phù hoàng điểm dạng nang sau phẫu thuật tán nhuyễn thể thuỷ tinh


Tiêu đề: Nghiên cứu biến chứng phù hoàng điểm dạng nang sau phẫu thuật tán nhuyễn thể thuỷ tinh

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu biến chứng phù hoàng điểm dạng nang sau phẫu thuật tán nhuyễn thể thuỷ tinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx