National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh


Tiêu đề: Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx