National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững


Tiêu đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất tại làng nghề tỉnh Bắc Ninh theo quan điểm phát triển bền vững


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx