National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài


Tiêu đề: Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Quản lý nhà nước cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx