National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải

Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải


Tiêu đề: Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x