National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải

Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải


Tiêu đề: Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đánh giá kỹ thuật chuyển vi mạch máu trong ghép thận từ người cho sống vào hốc chậu phải


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx