National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng cách phân tích nội dung trả lời câu hỏi tự luận của học sinh trong dạy học sinh học 6

Xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng cách phân tích nội dung trả lời câu hỏi tự luận của học sinh trong dạy học sinh học 6


Tiêu đề: Xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng cách phân tích nội dung trả lời câu hỏi tự luận của học sinh trong dạy học sinh học 6

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng cách phân tích nội dung trả lời câu hỏi tự luận của học sinh trong dạy học sinh học 6


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx