National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Improving land use planning (LUP) by integration of landslide susceptibility: an economic case study in Maichau district, Hoabinh province, Vietnam

Improving land use planning (LUP) by integration of landslide susceptibility: an economic case study in Maichau district, Hoabinh province, Vietnam


Tiêu đề: Improving land use planning (LUP) by integration of landslide susceptibility: an economic case study in Maichau district, Hoabinh province, Vietnam

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Improving land use planning (LUP) by integration of landslide susceptibility: an economic case study in Maichau district, Hoabinh province, Vietnam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx