National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu độ đo tương tự hỗn hợp trong phát hiện tri thức từ dữ liệu

Nghiên cứu độ đo tương tự hỗn hợp trong phát hiện tri thức từ dữ liệu


Tiêu đề: Nghiên cứu độ đo tương tự hỗn hợp trong phát hiện tri thức từ dữ liệu

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu độ đo tương tự hỗn hợp trong phát hiện tri thức từ dữ liệu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx