National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phép biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng giải một phương trình vi phân và tích phân

Phép biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng giải một phương trình vi phân và tích phân


Tiêu đề: Phép biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng giải một phương trình vi phân và tích phân

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phép biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng giải một phương trình vi phân và tích phân


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx