National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí và một số chỉ số khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí và một số chỉ số khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện tỉnh Thanh Hóa


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí và một số chỉ số khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện tỉnh Thanh Hóa

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí và một số chỉ số khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện tỉnh Thanh Hóa


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx