National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số biện pháp canh tác góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu một số biện pháp canh tác góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái


Tiêu đề: Nghiên cứu một số biện pháp canh tác góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số biện pháp canh tác góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx