National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số bôi trơn-làm nguội tối thiểu đến quá trình tiện cứng thép 9XC


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx