National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hoá

Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hoá


Tiêu đề: Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hoá

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x