National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập đoàn dệt may Việt Nam

Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập đoàn dệt may Việt Nam


Tiêu đề: Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập đoàn dệt may Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập đoàn dệt may Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx