National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sự biến động đất mặn, đất phèn tỉnh Thái Bình và đề xuất hướng sử dụng có hiệu quả

Nghiên cứu sự biến động đất mặn, đất phèn tỉnh Thái Bình và đề xuất hướng sử dụng có hiệu quả


Tiêu đề: Nghiên cứu sự biến động đất mặn, đất phèn tỉnh Thái Bình và đề xuất hướng sử dụng có hiệu quả

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x