National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > An improved approach to the lean subcontracting procurement process (LSPP) for construction contractor with cases

An improved approach to the lean subcontracting procurement process (LSPP) for construction contractor with cases


Tiêu đề: An improved approach to the lean subcontracting procurement process (LSPP) for construction contractor with cases

Có sẵn trong thư viện: 2013 - 2013 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — An improved approach to the lean subcontracting procurement process (LSPP) for construction contractor with cases


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx